Avís legal

1. Informació del lloc web

Aquesta lloc web és propietat de CATMÈDIA GLOBAL SL (en endavant CATMÈDIA), amb domicili al carrer Fonollar, 14 08003 Barcelona -Països Catalans-, i amb CIF B-55053482.

2. Condicions d'ús del web

Mitjançant l'acceptació d’aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquest web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

3. Exclusió de responsabilitat

L'ús d'aquest web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, CATMÈDIA no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D'igual manera, CATMÈDIA no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut del web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc proporcionats per tercers.

4. Relacions contractuals

El mer accés al lloc no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i CATMÈDIA.

En conseqüència, CATMÈDIA no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats al web.

5. Continguts de la web i enllaços

CATMÈDIA es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada al web, per la qual cosa us aconsellam que reviseu periòdicament aquest lloc per estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des del web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquest lloc web hauran de garantir que permet únicament l'accés a aquest lloc o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

6. Suspensió temporal de l'accessibilitat de la web

CATMÈDIA es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat del seu web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de CATMÈDIA sobre això.